Študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave na exkurzii vo firme Kranimex

Študenti Stavebnej fakulty STU v Bratislave na exkurzii vo firme Kranimex

Dňa 7.11.2012 sa uskutočnila exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave vo firme Kranimex spol. s r.o. Bratislava, v rámci ktorej prišli diskutovať o svojich návrhoch vežových žeriavov s pracovníkmi firmy. Spolu analyzovali rozmiestnenie žeriavov, ich počet, spôsob založenia, výškové usporiadanie a navrhnuté typy. Následne si mohli so sprievodným komentárom odborníkov firmy pozrieť jednotlivé časti žeriavov v skutočnej veľkosti. Na záver študenti získali prospektový materiál ku konkrétnym typom žeriavov firmy Liebherr, ktorý im pomôže v riešení ich úloh, ako aj získať ďalšie vedomosti o procese montáže, používania a demontáže žeriavov.

 

Poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania si vyžaduje úzke prepojenie univerzity a praxe. Prednášky teoretických poznatkov na fakulte sú preto často dopĺňané príkladmi z praxe; didaktická technika umožňuje prezentáciu kvalitných fotografií a videí, na niektorých prednáškach sa používajú anaglyfy – obrázky, ktoré sa pri pohľade cez špeciálne okuliare javia ako priestorové a umožňujú už na prednáške získať pocit priameho kontaktu so stavbou. Avšak ani moderné spôsoby výučby nenahradia skutočný kontakt so stavbou a tak fakulta pravidelne organizuje odborné praxe a exkurzie v stavebných organizáciách. Takéto návštevy sú vhodným doplnením výučby a pomáhajú rozvíjať vedomosti a tvorivosť študentov. Firma Kranimex spol. s r.o. Bratislava patrí medzi firmy, ktoré pri zabezpečovaní exkurzie spolupracujú s fakultou už niekoľko rokov a pomáhajú tak pripravovať študentov na ich pôsobenie v stavebnej praxi.